Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

 

HPS AB erbjuder kompletta lösningar inom solelkraft, från inledande projektering till driftsättning, för solelanläggningar. 

 

För att med säkerhet leva upp till våra egna och våra kunders krav på produkter och tjänster är vår avsikt är att under första halvåret 2021 ha ett certifierat integrerat ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra tjänster och aktiviteter. Vår största negativa miljöpåverkan uppstår genom transporter av material och utrustning, till och från men framför allt inom projekten. Vår största positiva miljöpåverkan är att vår verksamhet fokuserar på att installera förnybar energi i form av solenegi. Relaterade svenska miljömål är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning.

Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som branschen och kunden har på oss avseende kvalitet, miljömedvetenhet, prissättning och tillgänglighet. Vårt agerande ska kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna känner förtroende för oss. Vi ska anstränga oss för att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.

Vårt åtagande är att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom ett förebyggande arbete mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Riskanalyser genomförs regelbundet samt i varje större projekt för att på ett systematiskt sätt identifiera och hantera arbetsmiljörisker. Vi ska även eliminera faror och minska riskerna i verksamheten. Företaget åtar sig att ha samråd med och säkerställa medverkan med arbetstagare och ev. arbetstagarrepresentanter.

Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss. Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem och prestanda inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

En bild som visar pil

Automatiskt genererad beskrivning 

Uppsala 2020-05-20

                               

……………………………………………………………………….

VD HPS AB

Policy

Vi ska vara ett företag som verkar för en säker och bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess påverkan på miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

 

Vi ska därför kontinuerligt:

 

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring dessa frågor hos alla anställda
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se alla förbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • Erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet
  • Värna om en säker och trygg arbetsmiljö

 

Miljöorganisation

 

Från och med år 2019 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Kenny Fogel i samverkan med VD. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. 

 

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

 

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på HPS arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet;

 

Kunskap

Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra intressenter.

 

Energi

Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.

 

Transporter

Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.

 

Avfall och farligt avfall

Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

 

Arbetsmiljöorganisation

 

Från och med år 2021 drivs arbetsmiljöfrågorna av HPS teknikschef Thomas Bergfjord i samverkan med VD. Skyddsombud är utsett av anställda och är idag Max Widegren. Genom den arbetsmiljöansvarige förbättras löpande samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. HPS följer strikt regler och rekommendationer kring arbetsmiljösäkerhet. Alla medarbetare för fortlöpande utbildning i arbetsmiljörelaterade frågor, kompetens och träning i att förhindra och förebygga arbetsrelaterade skador, både fysiska och psykiska. Ansvarig tillser att alla medarbetare har personlig skyddsutrustning och nödvändiga certifieringar för att få och kunna utföra sina arbetsuppgifter. Särskilda blanketter finns för avvikelsehantering och skyddsronder. På arbetsplatserna finns första hjälpen utrustning samt anslag om var dessa är placerade. Brandsläckningsutrustning finns på kontoret och vid platser där risk för brand kan uppstå, t.ex. vid elarbeten.

 

HPS bekostar friskvård enligt skatteverkets riktlinjer för att uppmuntra till hälsa och träning i förebyggande syfte.

 

HPS mål är att inga skador skall uppstå, att trivseln på arbetsplatsen skall vara hög och inga kompromisser får ske kring säkerhet.

 

Kvalitetsledningsorganisation

 

VD ansvarar ytterst för HPS kvalitetsledning. Kvalitetsarbetet bedrivs löpande i samverkan med ledningsgruppen. Ledningsgruppen är ansvarig för att samtliga medarbetare är utbildade och informerade kring företagets kvalitetsarbete. Teknikchefen som är medlem i ledningsgruppen ansvarar för att HPS kvalitets. Och hållbarhetsmål i samtliga led kommuniceras och upprätthålls med våra leverantörer och UE. HPS strävar efter att upprätthålla hållbara leveranskedjor enligt riktlinjer från SKL. Den grundläggande principen för allt kvalitetsarbete är att verksamheten i alla led löpande kontrolleras ur ett kvalitetsperspektiv enligt särskilda rutiner och mallar (t.ex. egenkontroller). Vid avvikelser eller brister noteras dessa antingen i en separat avvikelserapport eller direkt i HPS Supporthanteringssystem (Freshdesk). Brister som skall korrigeras får en ansvarig som driver processen. Målet är att brister åtgärdas permanent för att förhindra framtida problem eller support. Alla produkter har registrerade batchnummer och/eller serienummer och alla projekt dokumenteras i detalj på projektnivå för att möjliggöra spårning. HPS strävar efter att alla produkter och installationer skall ha den efter förutsättningen mest optimala kvaliteten som kan levereras. För att säkerställa produktionens kvalitet görs löpande besök och kvalitetsinspektioner vid våra leverantörers produktionsanläggningar. Fel och brister dokumenteras och påtalas för leverantören, samt följs upp av ansvarig hos HPS.