För dig som har en eller flera solelanläggningar med en effekt på respektive anläggning större än 50kW(peak) och där du själv förbrukar minst 60 000 kWh/år av din egenproducerade solel vid varje fastighet, blir du "kvotpliktig" för elcertifikat. Du behöv er då anmäla detta till Energimyndigheten. Kvotplikten deklarerar man en gång per år, senast den första mars. För 2020 är kvotplikten 26,5 %. Det innebär att du skall räkna av 26,5 % av alla elcertifikaten du erhållit för solelanläggning vid en försäljning av din elcertifikat. Den överskjutande delen av elcertifikaten säljer du som vanligt. Marknadspriset idag är ca 30 kr/elcertifikat (3 öre/kWh). Din kvot av elcertifikat skall finnas på ditt CESAR-konto hos energimyndigheten per den 31/3. Den 1/4 "annuleras" de elcertifikat som du deklarerat som din kvot till Energimyndigheten.

Om du tycker att detta låter krångligt kan du köpa tilläggstjänsten att hantera kvotplikten från CheckWatt. Som kund hos HPSolartech fick du erbjudandet att teckna ett avtal med CheckWatt för att de skall hantera försäljningen av alla elcertifikat du producerar. I samband med detta ansökte CheckWatt om ett CESAR-konto där alla elcertifikat hanteras. Att deklarera kvotplikten är en tilläggstjänst de erbjuder för sin kunder. Om du inte hanterar din votplikt på ett korrekt sätt riskerar du enligt Energimyndigheten att få en straffavgift.

https://checkwatt.se/webbshop/produkt/19

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig/elanvandare/anmalan-om-kvotplikt-inom-14-dagar/

HPSolartech hanterar INTE elcertifikat, handel med dessa eller deklarationer av kvotplikten!

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat som innebär att kvoten för 2020 sänks från 28,8 till 26,5 procent. Den 27 juni beslutade regeringen om ändring av förordning om elcertifikat. Ändringen innebär teknisk justering av 2020 års kvot i enlighet med det underlag som Energimyndigheten överlämnade till regeringen under maj månad.

Elcertifikat är en en del av av det politiska "bonus-malus systemet" för att skynda på en övergång till förnyelsebar energi och påverkar alla som producerar samt använder el. Fördelen med att vara solelproducent är att du bidrar till denna omställning och att du inte behöver köpa elcertifikat på marknaden, utan kan istället använda dina egenproducerade solelcertifikat för detta ändamål. Tyvärr innebär detta politiska system en del administration, och därför rekommenderar vi att man väljer en tredjepartsadministratör för detta, t.ex. CheckWatt.