kW (kilo Watt)

Watt är den enhet som används för att ange effekt (energiflöde). Prefixet ”kilo” betyder 1000 och används för att korta ned antalet nollor man behöver skriva ut, då det i elproduktionssammanhang ofta rör sig om stora effekter, alltså många nollor.

Enheten kilowatt (kW) används med andra ord till att ange hur mycket energi per tidsenhet som till exempel produceras av en solcellsanläggning, eller går åt för att driva en elektrisk apparat, till exempel en tvättmaskin.

Effekt (Watt)* 1000 (kilo) = kilowatt = kWkWh (kilo Watt timme)


En kilowattimme (kWh) är en enhet som används för att ange produktion eller konsumtion av energi under en timme.

Du känner igen begreppet från din elräkning där kWh används för att specificera vad hur mycket energi som konsumerats under en viss period. 

Det används även för att ange hur stor elproduktion en solcellsanläggning beräknas ge (beroende på väder och sol). I kalkylen för solcellsinvesteringen multipliceras den installerade solcellseffekten med uppskattat antal soltimmar på ett år för ett visst geografiskt område. Detta förklarar delvis varför en solcellsanläggning vid ekvatorn normalt producerar mer energi än i Norden (men det finns annat som påverkar mängden kWh t.ex. hur varmt det är ute). I våra kalkyler använder vi väderdata statistik som går tillbaka 30 år. Notera att det inte alltid är den sammanlagda effekten på alla solpaneler som går in i kalkylen. Ibland finns andra begränsningar som kan påverka, t.ex. hur stora säkringar som finns i fastigheten eller placeringen av solpanelerna.

En kWh innebär alltså: effekten multiplicerat med tiden [som effekten används].
1 kWh = 1000 W* 1 timme
Solelproduktion/år (kWh) = Solcellseffekten (kW) * soltimmar/år (h)*verkningsgrad (%)

DC (Likström)

Likström (DC = Direct Current) innebär elektrisk ström där alla elektronerna har  samma riktning (till skillnad från växelström (AC) där elektronerna med en viss frekvens byter riktning).

Likström är det som dina solceller produceras. För att kunna ansluta din solelanläggning till elnätet och kunna använda din solel direkt i din fastighet, måste du först omvandla likströmmen till växelström. Omvandlingen sker via ett separat enhet, en så kallad växelriktare (inverterare). Kapaciteten på en växelriktare måste anpassas efter hur många solpaneler du installerar.

Du kan även installera solpaneler som direkt laddar ett likströmsbatteri, t.ex. i en sommarstuga eller på en båt. Men du får enligt lag inte installera en växelriktare som är ansluten till elnätet och samtidigt laddar ett batteri direkt. Denna typ av installation kräver en särskild lösning. Läs mer om detta på ämne Ö-drift)

Växelriktare => Växelström (AC) => Det lyser i huset:-)

AC (Växelström)


Växelström (AC = Alterning Current) innebär att den elektriska strömmen hela tiden växlar riktning.

Växelström är enklare (och billigare) att flytta från platsen där den produceras (dina solceller) dit  den skall användas, din lampa, och är därför den dominerande överföringstekniken ii hela världen, både vid produktion och konsumtion. Växelströmsledningar utgör i stort sett hela det svenska stamnätet. I en solcellsanläggning behövs en växelriktare för att omvandla den producerade likströmmen till växelström som kan användas till en fastighets elbehov.

kWp (kilo Watt peak)

Toppeffekt – eller kWp (kilowatt peak) – är den maximala effekt man kan få ut av sina solcellspaneler vid optimala förhållanden. Sådana förhållanden är egentligen endast teoretiska, eftersom de bara råder under särskilda förhållanden; STC (Standard Test Conditions – 1000 W/m2, 25 grader celsius och solinstrålning vinkelrätt mot modulytan).

Det innebär att när solcellerna är i drift uppnår de i princip aldrig sitt kWp, men mätvärdet och begreppet toppeffekt/kWp används ändå som ett sätt att jämföra olika typer och varianter av solcellspaneler/moduler. Observera att det ofta är andra faktorer som begränsar toppeffekten på en solcellsanläggning; t.ex. växelriktaren eller fastighetens huvudsäkring.


Verkningsgrad (%)


Verkningsgrad (även kalllad konverteringsgrad) anger hur stor del av den solinstrålning som träffar en solcellsmodul som faktiiskt omvandlas till el som du kan använda i din fastighet. Dvs. den mängd energi man kan få från sina solcellsmoduler – i förhållande till den mängd solenergi som träffar "modulytan" (obs! under optimal testförhållanden angivna under STC - Standard Test Conditions – 1000 W/m2, 25 grader celsius och solinstrålning vinkelrätt mot modulytan).

Den faktiska verkningsgraden hos solceller påverkas av geografisk plats, lutningen på taket där de installeras, väder, samt eventuell skuggning och nedsmutsning av moduler.