Utöver den garanti som regleras av Konsumentköplagen (konsumenter) och i Köplagen (företag) lämnar HPSolartech ytterligare garanti*) på samtliga ingående komponenter och utförd installation enligt följande:

 

25 års effektgaranti på solpanelerna. Detta innebär att vi garanterar att solpanelerna skall ha en bibehållen effekt mätt i kW som motsvarar en linjär minskning av maximalt 20% över en period av 25 år.

 

10 års funktionsgaranti på solpanelerna. Om en panel slutar att fungera kommer HPSolartech inom 12 år kostnadsfritt**) att byta ut denna.

 

10 års funktionsgaranti på växelriktare och elcertifikatmätare, samt övrig elektrisk utrustning, inklusive kablage, kopplingar, brytare och säkringar som installerats av HPSolartech som kan anses ingå i den kompletta solelanläggningen. HPSolartech åtar sig att utan kostnad*) byta ut och ersätta defekta komponenter om fel uppstår som beror på material eller tillverkning. Under garantitiden tillhandahåller vi reservdelar alternativt byter den defekta komponenten kostnadsfritt till nya vara eller ny komponent med motsvarande eller bättre funktion.

 

10 års installationsgaranti omfattar montage, installation och arbete utfört av HPSolartech inom ramen för den installerade solelanläggningen, räknat från leveransdatum.***)

 

*) Garantin omfattar normalt inte extra kostnader för särskild utrustning som HPSolartech behöver för att åtgärda felet. Detta kan t.ex. vara, men begränsas inte till, särskilda lyftanordningar, skyddsutrustning, och specialverktyg.

 

**) Fel som uppstår på delar av anläggningen som ej uppförts, monterats eller installerats av HPSolartech omfattas ej av garantin, även om dessa komponenter är levererade av HPSolartech, annat än i de fall där fel kan påvisas bero på material eller tillverkning. Fel som uppstår p.g.a. felaktigt handhavande av kund omfattas normalt inte av garantin. Fel som uppstår p.g.a. yttre åverkan omfattas normalt inte av garantin. Exempel på detta kan vara, men begränsas ej till, beträdande av solpanelerna, felaktig rengöring, mekaniskt yttre åverkan, överbelastning av elsystem genom felaktiga installationer eller effektöveruttag p.g.a. felaktigt ansluten utrustning. Garantin omfattar inte fel som orsakats av tredjepart, t.ex. överbelastning av elnätet.

 

***) Garantin omfattar ej som orsakats av dolda fel i underliggande konstruktioner. HPSolartech utgår från att befintliga anläggningar där solelsanläggningen monteras är fackmannamässigt utförda. Garantin skall dock gälla vid brister som HPSolartech rimligen borde uppmärksammat vid en övergripande ockulär inspektion. Dolda konstruktionsfel i byggnadskonstruktion eller i fastighetens elnät omfattas ej. Om kunden skriftligen påtalat kända eller misstänkta fel i konstruktionen, och HPSolartech ändå, utan särskild åtgärd som godkänts av kunden, utfört installationen skall garantin gälla för eventuella fel som uppstår som en följd av detta.

 

Övriga villkor:

  • Garantin omfattar ej skador orsakade av onormal väderlek som kraftiga stormar, blixtnedslag, kraftigt hagel, onormalt höga snötäcken, jordskalv, eller andra skador uppkomna som kan anses utgöra Force Majeure. 
  • Garantin omfattar bara den av HPSolartech installerade solelanläggningen. Direkta och/eller indirekta skador som uppstår p.g.a. av solelsanläggningen omfattas inte av garantin utan regleras genom andra lagar och HPSolaretch AB ansvarsförsäkring.
  • HPsolartech utfäster sig att inom rimlig tid utföra de utfästelser som omfattas av denna garanti, dock alltid inom en period av 12 veckor. Vid försummelse av detta har kunden rätt att kräva återbetalning som motsvarar den del av solelanläggningen i fråga som omfattas av garantin.