Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 

Vi ska därför:

 

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

 

Miljöorganisation

 

Från och med år 2019 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Kenny Fogel i samverkan med VD. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. 

 

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

 

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på HPS arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet;

 

Kunskap

Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra intressenter.

 

Energi

Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.

 

Transporter

Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.

 

Avfall och farligt avfall

Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.


 

Pågående miljöarbete

 • HPS är medlem av och erlägger årlig avgift till Elkretsen för återvinning av allt miljöfarligt material inklusive solpaneler.
 • HPS har utvecklat egna fästsystem för samtliga typer av infästningar av solpaneler där mindre aluminium används. HPS egna montagesystem använder ca 70% mindre aluminium och 80% mindre transporutrymme än motsvarande system på marknaden. Övriga infästningssystem är i olika utsträckning utvecklade efter samma princip kring minskad materialåtgång och mindre transportutrymme. Vårt egenutvecklade ballastsystem producerar ca 1kg mindre CO2/fäste jämfört med konkurrenternas fästen (beräknat på att 1kg Alu genererar 1,4kg CO2 i produktionen och en containertransport producerar 0,085kg CO2/kg transport och våra fästen kan packas tre gånger tätare). En normalinstallation av ballast sparar 75-150kg CO2 bara i miljövänligare fästen.
 • HPS har i samråd med våra underleverantörer i Kina minskat emballaget för solpaneler med 20%.
 • HPS har lokalt i Shanghai upprättat ett mellanlager för att kunna optimera transportutnyttjandet genom att alltid kunna skeppa fulla containers med material som följer planerad och budgeterad materialåtgång. Genom detta har vi minskat totala antalet transporter med ca. 25%.
 • HPS källsorterar på kontoret.
 • HPS har som policy att fordon i tjänsten skall, där det är möjligt vara elfordon eller elhybridfordon. Genom detta minskar vi CO2 med ca 10ton/år.
 • Samtliga längre tjänsteresor genomförs där det är möjligt med tåg.