Hur fungerar det med Abonnent-ID, nätägare, elleverantör och elcertifikat?

 

Det blir lätt lite rörigt när man skall komma igång med försäljningen av sina solproducerade el. I synnerhet om man har med Vattenfall att göra.

 

Innan du började med solel hade du ett abonnent-ID som var kopplat till din nätägare (t.ex. Vattenfall, Nacka Energi etc.). På detta ID mättes antalet kWh som passerade varje period. Före din egen solproduktion passerade kWh bara åt ett håll; in i ditt hus och du betalade alltså för dessa timmar till din elleverantör. OBS! elleverantören är inte samma som nätägaren (även om det ibland verkar så, t.ex. i fallet Vattenfall då Vattenfall både kan vara din nätägare och även vara din elleverantör). Elleverantören hämtade tidigare in uppgifterna kring antalet köpta kWh kopplade till ditt enda abonnent-ID och du betalade sedan på din elräkning för de kWh som passerat.

 

Som solelproducent kommer du nu att både få in kWh (köpt el, t.ex. på nätterna och under vintern), MEN även leverera ut dina solproducerade kWh på elnätet. För att det skall gå och skilja dessa två strömmar, dvs. kWh som kommer in respektive kWh som åker ut ur din fastighet, behövs nu en ny elmätare som kan mäta riktningen på elen både in- och ut. Därför är nätägaren skyldig enligt lag att byta din gamla mätare mot en ny som kan mäta båda riktningarna på elen. För att alla nu skall kunna skilja på hur mycket el som du köper och hur mycket el som du levererar ut får du nu ett nytt, extra abonnent-ID som mäter elen ut. Det gamla abonnent-ID som mäter in brukar du få ha kvar oförändrat. Nu behövs alltså bägge abonnent-ID:na.

 

NU MÅSTE du kontakta din elleverantör och meddela denne ditt nya abonnent-ID för el-ut. OCH i samband med detta skall du be att få teckna ett nytt avtal som gör att du får betalat för denna el som du levererar ut när solen skiner. Gör du inte detta riskerar du att inte få betalt för din ”sålda” el.

 

OBS! så fort din gamla elmätare är bytt ser din nätägare hur mycket el du levererar ut, MEN nätägaren meddelar inte din elleverantör. Därför vet nu inte din elleverantör att du har el att sälja (de saknar ju ditt nya abonnent-ID för utlevererad el) och du får inte betalat. Notera att om du får problem med din elleverantör kan du alltid begära ut underlag på utlevererade kWh från din nätägare och visa upp för din elleverantör.

 

Din nätägare kommer nu dessutom att ersätta dig för den s.k. ”nätnyttan” som du bidrar med genom att din egenproducerade solel hjälper till att hålla spänning på elnätet. Nätnyttan brukar bli mellan 2-5 öre per utlevererad kWh och beror på vilken nätägare du har i ditt område. Du får ersättning för nätnyttan med lite olika mellanrum på din elräkning, vanligen som en kreditering på din nätavgift.

 

Vi har som standard monterat in en s.k. elcertifikatmätare på din anläggning. Denna mäter totala antalet kWh solel du producerar. Du har rätt att få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier för hela din egna solproduktion. Detta är en politisk subvention för miljövänlig energiproduktion som löper fram till minst år 2045. Ersättningen varierar men brukar bli mellan 8-12 öre per kWh. Notera att utan elcertifikatmätaren hade du bara kunnat får ersättning för den del som du levererar ut då ingen ”ser” vad du använder själv. Elcertifikaten och ursprungsgarantierna köps (av t.ex. fossilintensiva industrier) och säljs vid ett fåtal tillfällen per år i mycket stora volymer på en börs som heter CESAR. Volymerna är för stora för att du som privatperson eller egenföretagare praktiskt skulle kunna bedriva denna handel själv varför man vanligen går igenom ”mäklare” som ackumulerar certifikaten från många olika producenter. Vi använder oss av en mäklare som heter CheckWatt. Det var till dem som du lämnade en fullmakt som gav dem rätten att bedriva handel med just dina certifikat. Du kan emellertid själv byta till annan aktör om du vill. Många elleverantörer vill gärna göra detta åt dig, men observera att ofta kommer de bara att handla med de certifikat som kommer från din utlevererade el. Du missar alltså ersättning för de certifikat som baseras på den solel du använder själv.

 

Som en extra tjänst när du använder vår partner CheckWatt kan du även få statistik över hur stor andel av din solel du säljer och hur mycket du använder själv. För att detta skall fungera behöver CheckWatt dels en fullmakt (som du redan lämnat) och dels uppgifterna om ditt nya Abonnent-ID för såld (ut-levererad el). Enklast är att du skickar det nya Abonnent-ID´t via mail till support@checkwatt.se tillsammans med ditt namn.

 

OBS! Att du ser andelen egenanvänd el och såld el (respektive köpt el) i din app är INTE samma sak som att du tecknat ett avtal med din elleverantör för att få betalt för denna. Om din elleverantör inte fått ditt nya Abonnent-ID och om du inte tecknat nytt avtal med din elleverantör riskerar du att inte få betalt för din ”sålda” el.

 

PS. Det kan vara en bra idé att se över dina avtal med din elleverantör när du skaffat solel. Många elleverantörer ger dig extra bra erbjudanden för att få ha dig kvar som kund om du frågar.


https://www.elcertifikat.org